Dohoda o spolupráci poslaneckých klubů

České strany sociálně demokratické

a

Křesťanské a demokratické unie - Československé strany lidové

a

Unie svobody - Demokratické unie

Smluvní strany se dohodly na následujícím mechanismu vzájemné spolupráce poslaneckých klubů v PSP ČR:

I. Smluvní grémia:

1. PK 9

Je grémium, které :
- tvoří předsedové smluvních poslaneckých klubů, jejich statutární zástupci a nejvyšší představitelé smluvních klubů v PSP ČR.
- schází se pravidelně každé úterý ve výborových a plenárních týdnech. V průběhu jednání PSP ČR či v případě potřeby probíhají jednání PK 9 kdykoliv na požádání kterékoliv ze smluvních stran.
- řeší aktuální problémy související s programem schůze Poslanecké sněmovny, zabývají se i volbami jednotlivých parlamentních i neparlamentních orgánů.
- zodpovídá za udržení převahy vládních stran při všech důležitých hlasováních a volbách.

2. PK 101

Je grémium, které:
- tvoří všichni členové smluvních klubů.
- schází se na požádání jakékoliv smluvní strany, zpravidla před důležitým hlasováním v PSP ČR.

II. Spolupráce při jednáních PSP ČR

1. Smluvní strany zajistí, aby se všichni jejich poslanci zúčastnili schůze Poslanecké sněmovny, na které bude hlasováno o důvěře vládě České republiky a zajistí její podporu.
2. Smluvní strany se zavazují, že po dobu trvání této smlouvy nevyvolají na půdě Poslanecké sněmovny hlasování o vyslovení nedůvěry vládě a ani se k takovému hlasování nepřipojí.
3. Smluvní strany se zavazují, že budou na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR podporovat přijetí vládních návrhů zákonů definovaných v bodě 6 Smlouvy o spolupráci demokratických proevropských stran ČSSD, KDU-ČSL a US –DEU ze dne 25.4.2005 /dále jen „vládní návrh zákona “ /.
Za dohodnutý se má takový vládní návrh a takové usnesení vlády, které podpoří alespoň polovina z přítomných ministrů z každé smluvní strany.
Pozměňovací nebo doplňující návrhy k vládním návrhům zákonů podpoří smluvní strany v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR jen po vzájemné dohodě.
Současně se zavazují, že případné jiné iniciativní návrhy zákonů a pozměňující návrhy předkládané poslanci a senátory smluvních klubů anebo připojení se k iniciativě poslanců z jiných klubů budou předem konzultovány na úrovni předsedů klubů.
4. Smluvní strany se zavazují, že budou naplňovat programové prohlášení vlády a tuto dohodu a účinně spolupracovat na přípravě všech legislativních opatření zásadní povahy, která budou předem konzultovat.

III. Závěrečná ustanovení

1. Nebude-li dosaženo dohody, nastoupí mechanismy dohodovacího a smírčího řízení mezi smluvními kluby.
Smírčí nebo dohadovací jednání bude probíhat za účasti členů PK 9 a předsedů smluvních stran.
2. Porušení závazků uvedených v této smlouvě bude považováno za důvod k jednostrannému odstoupení od této smlouvy, nejdříve však po neúspěšném smírčím jednání smluvních stran.
3.Všechny změny, doplňky nebo zrušení této smlouvy musí mít písemnou formu.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, která byla na důkaz souhlasu s jejím obsahem podepsána uvedenými zástupci poslaneckých klubů a potvrzena usneseními poslaneckých klubů všech zúčastněných stran.

V Praze dne 25 . dubna 2005

Za ČSSD:
Mgr. Ing. Michal Kraus, Mgr. Michal Hašek, PhDr. Lubomír Zaorálek

Za KDU-ČSL:
Ing. Jaromír Talíř, MUDr. Josef Janeček, Ing. Jan Kasal

US-DEU:
Ing. Vlastimil Ostrý, Zdeněk Kořistka, Ing. Pavel Svoboda

 

na začátek
zpět na VOLIČe