Programové prohlášení vlády


1. Preambule >
2. Občan, rodina a společnost vzdělání a kultury >
3. Právní stát bez korupce >
4. Zdravé veřejné finance, důchodový systém zdravotnictví >
5. Moderní ekonomika a energetika, nová pracovní místa >
6. Kvalita života ve městě i na venkově >

I. Preambule

Vláda České republiky v čele se svým předsedou Mirkem Topolánkem si uvědomuje složitou politickou situaci v naší zemi, která je důsledkem nejednoznačného volebního výsledku. Občanská demokratická strana jako vítězná strana v červnových volbách proto předkládá Poslanecké sněmovně i české veřejnosti programové prohlášení vlády, jejíž časový mandát bude omezen na dobu devíti měsíců do předčasných voleb, které jako jediné mohou vrátit zemi stabilní politické prostředí, vyřešit neprůchodnost Poslanecké sněmovny a přinést nové vládě jasný mandát od občanů k dalšímu směřování politického vývoje v České republice.

Vláda bude přesto ctít zásady parlamentní demokracie a plně sloužit zájmům naší země a potřebám jejích obyvatel i v časově omezeném mandátu. Aby se zablokování Poslanecké sněmovny již nemohlo opakovat, vláda předloží návrh ústavního zákona, který sníží počet poslanců ve Sněmovně o jednoho na 199, a zahájí veřejnou i odbornou diskusi na téma změn volebního zákona, který by vrátil menším stranám spravedlivé zastoupení a zároveň by garantoval vítězné většině stabilní vládní podporu.

Vláda bude Českou republiku spravovat s důrazem na zachování otevřené občanské společnosti oddané hodnotám svobody a demokracie a postavené na principech právního státu, tržní ekonomiky, sociální a ekologické odpovědnosti.

Vláda se plně hlásí k tradicím české státnosti a k integraci České republiky do bezpečnostních a nadnárodních politických struktur, jakými jsou Severoatlantická aliance a Evropská unie, které garantují bezpečnost země, aktivní zapojení do mezinárodních vztahů i zvyšování životní úrovně občanů. Vláda bude pokračovat v procesu sbližování právního řádu České republiky s legislativou Evropské unie. Vláda bude profilovat Českou republiku jako aktivního člena EU a bude klást důraz na efektivní využití všech prostředků plynoucích z fondů Evropské unie.

Vláda položí základy moderního, vstřícného a efektivního státu, který bude občanům poskytovat kvalitní, spolehlivé a snadno dostupné služby a bude silný v oblastech, v nichž je jeho funkce nezastupitelná. Naopak státní vliv nebude zasahovat do sfér, jež náleží svobodnému rozhodování občanů.

Vláda naváže na dosavadní dohody politických stran o nutné reformě důchodového systému a v jejich duchu rozpracuje do legislativní podoby hlavní parametry důchodové reformy s cílem zajistit dlouhodobou finanční stabilitu důchodového systému a posílit vazby mezigenerační solidarity.

Vláda považuje neúměrně vzrůstající státní zadlužení za alarmující, zároveň však odmítá dluhy veřejných rozpočtů skrývat pomocí různých účetních triků. Zveřejníme realistické a pravdivé údaje o státním hospodaření a stabilitě měny a předložíme průhledný a transparentní návrh státního rozpočtu, který bude z těchto nezkreslených údajů vycházet a nebude žádné ukazatele nadhodnocovat. Současně vláda předloží střednědobý fiskální výhled, který bude respektovat principy fiskálního cílení a bude v souladu s mezinárodními závazky České republiky.

Za jeden ze svých klíčových cílů si vláda klade boj s korupcí, a to i v jejích náznacích a na všech úrovních státní správy a samosprávy. Vláda plně dohlédne na důsledné vyšetření všech případů a podezření z korupce z nedávné minulosti a zasadí se o vytvoření takového společenského prostředí, které bude ke korupčnímu chování nulově tolerantní.

Vláda se chce přes svůj časově omezený mandát podílet na řešení dlouhodobých společenských, ekonomických a sociálních problémů naší země, a proto bude jednat se všemi demokratickými stranami v Poslanecké sněmovně o nejlepších východiscích, jak tyto problémy - jako vysoká nezaměstanost, neúměrné daňové zatížení či hluboký deficit státního rozpočtu a narůstající státní dluh - řešit. Vláda si klade za cíl předložit návrhy pro řešení těchto palčivých otázek i pro dlouhodobé základy stabilní a produktivní správy věcí veřejných v naší zemi.

1. Evropská unie, mezinárodní spolupráce a bezpečnost

Vláda se zavazuje k hájení a prosazování zájmů České republiky, k aktivní, realistické a praktické zahraniční politice, respektující naši geografickou a geopolitickou realitu, projevující však i dostatek tvořivosti a ofenzivního jednání, například při obhajobě lidských práv či při vytváření příležitostí pro české podnikatelské subjekty.

Chceme přispět k takové podobě institucí a politik Evropské unie, která bude odpovídat novým výzvám 21. století a která zajistí, že půjde o projekt úspěšný. Chceme EU otevřenou, srozumitelnou lidem, demokratickou, efektivní a globálně konkurenceschopnou.

Tyto principy budeme prosazovat i při přípravě na české předsednictví Evropské unie v roce 2009. Pro jeho úspěšné obsahové a formální zajištění vláda jmenuje vládního zmocněnce pro přípravu českého předsednictví EU.

Ve vztahu k Evropské unii bude vláda prosazovat následující principy:

- podporujeme další rozšiřování EU,

- souhlasíme se společným postupem EU vůči jejímu nejbližšímu okolí a sousedům, který napomůže stabilitě a prosperitě těchto oblastí, a tudíž i stabilitě samotné EU,

- aktivně se zúčastníme diskuse o budoucí institucionální podobě EU s cílem nalézt integrační model umožňující přiblížit EU občanům a reagující na výzvy spojené s rozšiřováním EU,

- podporujeme zásadní reformy některých společných politik EU, zejména společné zemědělské politiky.

Aby Česká republika mohla v maximální míře profitovat ze svého členství v Evropské unii, budeme usilovat o co nejrychlejší ukončení všech přechodných období vůči novým členským zemím EU a zajistíme efektivní, průhledné a smysluplné využívání finančních prostředků z fondů EU. Zasadíme se o zlepšení koordinačních mechanismů evropské agendy na úrovni vlády.

Vláda bude vyváženě informovat občany o všech souvislostech členství České republiky v EU a na konkrétních úspěšných příkladech strukturální kohezní pomoci představovat praktické výhody členství.

Soustředíme se na vybudování efektivního modelu ekonomické diplomacie jako jednoho ze základních pilířů české zahraniční politiky. Posílíme úlohu „ekonomické diplomacie“ a sjednotíme postup v oblasti zahraničního obchodu, který je dosud zbytečně roztříštěn mezi mnoho vládních institucí.

V tomto rámci také jasně vymezíme a sjednotíme kompetence v oblasti marketingu a prezentace České republiky, podpory exportu, investic a cestovního ruchu tak, aby naše úsilí směřovalo ke kultivaci povědomí, že Česká reublika je prosperující a kulturní zemí, která má co nabídnout zahraničním podnikatelům, investorům a turistům.

Vláda zpracuje strategii prosazování obchodně–ekonomických zájmů České republiky ve vybraných prioritních zemích jako základ proexportní politiky. Vláda bude důsledně prosazovat zájmy ČR a jejích ekonomických subjektů v rámci EU na bázi liberálního přístupu. V rámci evropského i celosvětového obchodu budeme prosazovat uvolnění obchodních podmínek pro výrobky i služby.

Vláda položí základy sjednoceného a efektivního systému organizace humanitární pomoci a rozvojové spolupráce.

Aktivně budeme prosazovat liberalizaci světového obchodu, odstraňování bariér svobodné výměny zboží a služeb a dodržování ochrany duševního vlastnictví s tím, že tyto kroky musí být prováděny citlivě s ohledem na rozvoj nejméně vyspělých zemí světa.

V kontextu nových bezpečnostních hrozeb a rizik a z hlediska zajištění bezpečnosti České republiky vláda považuje euroatlantický bezpečnostní prostor za nedělitelný. Nezbytné je pro nás udržení a další rozvíjení transatlantické vazby mezi EU a USA. Hodláme plně využívat rámce NATO, zároveň podporujeme výraznější převzetí zodpovědnosti evropských členů NATO za společnou bezpečnost, aniž by došlo k narušení stávajícího bezpečnostního rámce.

Zároveň zahájíme nezbytnou aktualizaci strategických dokumentů obrany a bezpečnosti, a to s ohledem na dlouhodobý výhled vývoje mezinárodního prostředí s důrazem na zájmy České republiky. Vláda též přezkoumá a zváží negativní dopady plánovaného snižování obranných výdajů.

Při budování profesionální armády České republiky budeme dbát na kvalitu a efektivitu. Budeme prosazovat vyvážený rozvoj všech potřebných druhů vojsk s výrazným zaměřením na specializaci ozbrojených sil.

V rámci možností a na základě vyhodnocení zájmů České republiky budeme podporovat vojenské i civilní zapojování do mírových, stabilizačních i jiných misí organizovaných NATO, EU, OSN i dalšími mezinárodními organizacemi, jejichž je ČR členem.

Vláda si plně uvědomuje nová a zvyšující se bezpečnostní rizika ve světě, zejména v souvislosti s nebezpečím nekontrolované proliferace zbraní hromadného ničení, s porušováním zákazu vývoje a šíření jaderných technologií pro vojenské účely i s nárůstem teroristických aktivit. Ve své mezinárodní bezpečnostní politice bude vláda těmto hrozbám věnovat zvýšenou pozornost.

Vláda bude nadále podporovat kroky, které vedou k nápravě všude tam, kde jsou lidé kráceni na základních lidských právech, zejména kroky vedoucí k osvobození obyvatel vězněných, či dokonce mučených pro politické nebo náboženské postoje.

Budeme podporovat demokratizační procesy všude ve světě, zejména v Evropě a jejím blízkém okolí, jako výraz naší globální spoluzodpovědnosti. Česká republika bude prosazovat, aby požadavek určitého standardu demokracie a dodržování lidských práv byl základním východiskem společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU.

2. Občan, rodina a společnost vzdělání a kultury

Vláda bude podporovat maximálně svobodný prostor pro aktivity občanů, spolků a neziskového sektoru a dbát na dodržování všech občanských svobod a práv. Svobodu slova považujeme za základní předpoklad pro fungování demokratické společnosti. Uvědomujeme si nezastupitelnou roli nezávislých sdělovacích prostředků pro svobodnou výměnu názorů i veřejnou kontrolu státních institucí a jejích představitelů, a proto zachováme duální systém elektronických médií.

Jedním z klíčových cílů vlády pro nadcházející období bude zahájení kroků vedoucích k penzijní reformě, změny v sociálním systému povzbuzující k větší motivaci k práci a položení základů moderní flexibilní rodinné politiky.

Zaměříme se na vytvoření podmínek pro posílení soudržnosti rodiny a mezigenerační solidarity v daňovém a sociálním systému a na to, aby sociální systém byl spravedlivý a vstřícný vůči všem, kdo pomoc skutečně potřebují, ale nebyl zneužíván těmi, kdo trvale odmítají přijmout nabízenou práci.

Zřídíme proto ministerstvo práce, sociálních věcí a rodiny, kam postupně sjednotíme příslušné agendy pro oblast rodiny ve státní správě. Agenda sociálně-právní ochrany dítěte bude sjednocena v resortu MPSV. Změníme charakter sociálně-právní ochrany dětí tím, že budeme preferovat rodinnou péči před péčí ústavní.

Chceme začít stavět základy sociálního systému tak, aby byla obnovena motivace k práci, tj. aby práce za mzdu byla výhodnější než pobírání sociálních dávek. Sociální systém v našem pojetí má lidem pomoci najít druhou šanci v nesnázích, a ne se stát způsobem života.

Zvláštní pozornost budeme věnovat péči o hendikepované a zavádění zákona o sociálních službách. Budeme podporovat rozvoj individuální sociální péče, zejména zaměstnávání rodinných příslušníků a nezaměstnaných.

Budeme usilovat o účinnou ochranu občanů před diskriminací v jakékoli formě a budeme důslední při ochraně menšin. Budeme usilovat o prevenci a odstranění sociálního vyloučení.

Vláda vytvoří podmínky pro zajištění následné péče, ubytování a posléze i samostatného bydlení pro mladé lidi, kteří odcházejí z dětských domovů po dosažení plnoletosti a nemají zajištěny základní podmínky pro důstojný život. Vláda si je vědoma složité situace těchto mladých lidí, kteří nemají kde bydlet.

Vláda bude klást důraz na zvýšení kvality života seniorů. Budeme garantovat, že průměrný důchod začne dohánět 42 % průměrné hrubé mzdy.

Vláda pokládá za nespravedlivé, že maminky, které se starají o své těžce zdravotně postižené děti a ušetří státu nemalé finanční prostředky tím, že své děti neumístí do ústavu sociální péče, pobírají po dosažení důchodového věku důchody, jejichž výše je hluboko pod životním minimem. Vláda se zasadí o to, aby se důchody lidí dlouhodobě pečujících o těžce zdravotně postiženého člena rodiny zvýšily.

Zajistíme rovnoprávný přístup ke všem zařízením sociální péče o seniory. Chceme, aby péče o seniory obsahovala širokou paletu služeb, od domovů důchodců, domů s pečovatelskou službou až po různé druhy asistenční a individuální domácí péče. Klient si pak službu vybere podle svých potřeb.

Senioři nebudou nuceni vyměňovat osobní doklady. Budeme vyžadovat, aby úřady vycházely seniorům vstříc při vyřizování všech jejich záležitostí. Podpoříme rozšíření zvýhodněného vstupného pro seniory do státních kulturních objektů.

Daňový a sociální systém, který bude podporovat soudržnost rodiny, povede k vyšší míře vědomí nezávislosti rodiny na státu a bude výhodný právě pro rodiny s dětmi.

Budeme prosazovat větší flexibilitu mateřské a rodičovské dovolené a posílíme roli otce při péči o děti. Chceme položit základy systému flexibilní rodičovské dovolené, který umožní rodičům zvolit si několik délek pobírání dávek s jejich různou výší. Chceme „vícerychlostní“ mateřskou a rodičovskou dovolenou s možností rozložit si její čerpání podle potřeby až do 8 let věku dítěte.

Vláda bude více motivovat zaměstnavatele k zaměstnávání rodičů s dětmi. Prosadíme větší možnosti flexibilních pracovních úvazků a zvýšíme motivaci zaměstnavatelů k zaměstnávání rodičů vychovávajících děti. Podpoříme zlepšení služeb pro rodinu, včetně péče o dítě nerodičovskou osobou. Soustředíme se na podporu tzv. prorodinných služeb a poradenství v této oblasti.

Vláda považuje oblast vzdělávání za svou prioritu a je připravena zahájit jednání o nalezení široké shody mezi politiky, odborníky a veřejností na návrzích takových změn, které odstraní hlavní příčiny existujících problémů, jako je např. skutečnost, že nadané děti vyrůstající v méně příznivých sociálních podmínkách končí vzdělávací dráhu mnohem dříve než jejich vrstevníci ve vyspělých zemích. Vláda zahájí takové změny ve vzdělávacím systému, které umožní každému dosáhnout co nejvyššího vzdělání v oboru podle své volby, zlepší připravenost žáků a studentů na rychle se měnící podmínky trhu práce a poskytnou jim příležitosti pokračovat ve studiu v průběhu života.

Vláda zachová bezplatné základní a střední vzdělání ve standardním rozsahu a bude pokračovat v zahájené reformě. Zajistíme rovnost podpory vzdělání, které je veřejnou službou, bez rozdílu na druh školy nebo jejího zřizovatele. Dokončíme rámcové vzdělávací programy a do jejich schválení odložíme zavedení státní maturity.

Budeme podporovat další rozvoj základních škol v malých obcích bez ohledu na velikost těchto škol. Odstraníme administrativní překážky, které brání jejich zřizování.

Zahájíme zavádění alternativních vzdělávacích programů, včetně programů zaměřených na integraci hendikepovaných, sociálně vyloučených a dětí se speciálními potřebami. Připravíme rámcové vzdělávací programy v oblasti středního vzdělávání a v oborech středního odborného vzdělávání se zaměříme na posílení složky všeobecného vzdělání. Podpoříme zvýšení kvality výuky cizích jazyků i dovedností při využívání informačních technologií.

Vláda se zavazuje nezavést na veřejných vysokých školách školné, které by vytvořilo bariéru v přístupu k vysokoškolskému vzdělávání zejména pro mladé lidi z rodin s nízkými příjmy. Otevřeme však diskusi o větším zapojení soukromých zdrojů do financování vysokých škol, vědy a výzkumu. Vytvoříme podmínky pro větší zpřístupnění vysokoškolského vzdělávání a pro rozšíření nabídky studijních oborů. Snížíme sociální bariéru v přístupu k vysokoškolskému vzdělání pro studenty ze sociálně slabších rodin. Vláda mimo jiné navrhne zavést spoření na vzdělání a rozšíří vyplácení sociálních stipendií pro studenty z rodin s příjmem do 1,8násobku životního minima. Vláda zahájí kroky k postupné systémové integraci vyššího odborného vzdělávání do oblasti vzdělávání terciárního.

Navýšíme prostředky z veřejných zdrojů pro vzdělávání, vědu a výzkum. Odstraníme překážky, zejména v daňové oblasti, které dnes brání vědcům, vysokým školám a výzkumným ústavům ve větší míře získávat prostředky z evropských a soukromých zdrojů. Vláda bude podporovat vznik mezinárodních center špičkového výzkumu na území České republiky. Vytvoříme příznivější podmínky pro financování inovačního procesu a pro spolupráci malých a středních firem s vysokými školami a výzkumnými ústavy. Podpoříme programy pro návrat vynikajících českých vědců ze zahraničí.

Vláda bude pokračovat v podpoře podmínek pro rozvoj příležitostí k zájmovému vzdělávání dětí a mládeže, včetně vzdělávání v uměleckých a jazykových školách. Vláda se rovněž zaměří na podporu organizací působících v oblasti využití volného času dětí a mládeže. V rámci meziresortní spolupráce se vláda zaměří na podporu aktivit prevence sociálněpatologických jevů.

V oblasti sportu se vláda zaměří zejména na podporu oblasti „sportu pro všechny“, příležitostí ke sportování zdravotně postižených, přípravy sportovně talentované mládeže a podpory sportovní reprezentace České republiky.

Vláda vnímá kulturu, její postavení a prezentaci v mezinárodním kontextu jako jedinečnou příležitost uplatnit svébytné národní hodnoty na mapě evropské kultury. Vláda bude podporovat živý kontakt veřejnosti s kulturními statky a vytvářet podmínky k decentralizaci kultury a k co nejširší svobodné účasti občana, obce i regionu na kulturních aktivitách.

Vláda bude dbát na rovnoprávné postavení kultur menšin, podporovat porozumění mezi národními, regionálními a lokálními kulturami Evropy.

Prosadíme zvýšení podílu výdajů státního rozpočtu pro ministerstvo kultury postupně až na 1 % státního rozpočtu. Vláda prohloubí průhlednost v nakládání s veřejnými rozpočty v oblasti kultury, podpoří víceleté a vícezdrojové financování i vnímání nákladů na kulturu jako investice. Mecenášství v kultuře bude považovat za projev hodný společenského ocenění. Vláda bude důsledně dbát o to, aby k veřejným prostředkům v oblasti kultury panoval rovný a spravedlivý přístup, a nepřipustí žádné lobbistické či politické tlaky na jejich přidělování.

Budeme věnovat zvýšenou pozornost památkové péči a péči o kulturní dědictví. Vláda chce postoupit dále v nutné reformě státní památkové péče a zrovnoprávnění přístupu k památkám ve vlastnictví státním, krajském, obecním, církevním a soukromém. Navýšení finančních zdrojů pro památkovou péči bude zabezpečeno především zvýšeným čerpáním strukturálních prostředků. Vláda bude prosazovat účinný a transparentní výkon státní památkové péče, vedoucí k důsledné ochraně a zachování hmotného odkazu v souladu se závazky vyplývajícími z mezinárodních dokumentů.

Vláda bude podporovat výzkum, uchovávání, komplexní ochranu a prezentaci kulturního dědictví i současného umění v muzeích, galeriích, knihovnách, archivech a ostatních institucích i podíl profesních sdružení a nevládního sektoru. Vláda bude podporovat rozvoj divadla, hudby, literatury a výtvarného umění, ale i podmínek pro svobodu umělců a ocenění jejich tvorby.

Vláda vnímá nutnost soustavného zdokonalování legislativy v oblasti autorských distribučních práv. Vláda též považuje za významný přechod na digitální vysílání a od tohoto procesu očekává další rozvoj mediálního trhu, který povede ke zvýšení programové rozmanitosti, vzdělanosti a informovanosti občanů.

Vláda si je vědoma povinnosti uchovávat hodnoty české filmové kultury a podporovat rozvoj filmového průmyslu. Připraví právní úpravu zahrnující funkční a průhledný systém podpory české filmové tvorby s důrazem na podporu mladých a začínajících tvůrců, dokumentárních a umělecky náročných projektů.

Budeme usilovat o narovnání vztahů mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi, včetně ukončení ratifikačního procesu mezinárodní smlouvy mezi Českou republikou a Svatým stolcem. Zahájíme přípravu novely zákona o církvích a náboženských společnostech.

Vláda v souladu se svými smluvními závazky podpoří rozvoj mezinárodní kulturní spolupráce, aktivní účast českých subjektů v evropském kulturním prostoru a přeshraniční spolupráci, stejně jako zastoupení české kultury na světových a evropských festivalech, přehlídkách, výstavách a veletrzích.

Vláda bude usilovat o posílení mezinárodní spolupráce i v oblasti prevence kriminality cílené na kulturní dědictví a naplňování etických i právních závazků navracení zcizených či nelegálně vyvezených movitých kulturních statků.

3. Právní stát bez korupce

Máme zájem na zvýšení bezpečnosti občanů. Toho hodláme dosáhnout prostřednictvím reformy Policie České republiky, postavené na důsledném vyšetřování trestné činnosti policistů, změně organizační struktury a systému řízení policie, zbavení policie nadbytečné administrativy a na zlepšení materiálně-technického zabezpečení policie. Proměníme policejní služebny v místa důvěry a bezpečí.

Cílem vlády je zvýšit důvěru občanů v Policii České republiky. Toho chceme dosáhnout změnou stylu práce policie a systému odměňování, zlepšením pracovních podmínek pro policisty a důsledným postihem jednání neslučitelného se služební přísahou. Vláda zajistí podmínky pro stabilizaci bezpečnostních sborů a zahájí práce na institucionálním zajištění nezávislého vyšetřování trestné činnosti policistů.

Zvýšíme efektivitu činnosti složek Integrovaného záchranného systému. Budeme podporovat dostatečné materiální zabezpečení profesionálních i dobrovolných hasičů pro jejich zásahy při přírodních katastrofách a krizových situacích.

Záměrem vlády je zahájit revizi platného práva s cílem zjednodušit a zpřehlednit náš právní řád. Navrhneme nová pravidla pro tvorbu právního řádu a vytvoříme efektivní nástroje pro odstraňování nadměrné byrokratické zátěže. Sjednocením agend Ministerstva informatiky a Ministerstva vnitra připravíme podmínky pro rychlejší zavádění e-governmentu ve veřejné správě, zrychlíme a zjednodušíme jednání občanů na úřadech. Dokončíme legislativní práce na nových základních kodexech.

Budeme trvat na důsledném a objektivním vyšetření všech případů korupce. Boj proti korupci postavíme na třech pilířích: prevenci, průhlednosti a postihu. Za tímto účelem předložíme odpovídající legislativní, institucionální a další opatření, včetně zpřísnění trestů za korupci veřejných činitelů a zavedení majetkových přiznání pro osoby odsouzené za korupci.

Přijmeme opatření posilující transparentnost veřejných zakázek na všech úrovních státní správy a samosprávy, včetně právnických osob s většinovou majetkovou účastí státu nebo samosprávy. Zavazujeme se k úplnému zrušení všech druhů přestupkové imunity.

Připravíme soubor opatření, jež povedou k rychlejšímu a kvalitnějšímu rozhodování soudů. Tohoto cíle hodláme dosáhnout cestou zjednodušení procesních předpisů, změnou zákona o soudech a soudcích (posílení kárné odpovědnosti, kariérní řád), personálním auditem justice a stanovením pořádkových lhůt pro rozhodování soudů.

V rámci této činnosti provedeme analýzu účinnosti změn, které měly vést ke zkrácení délky soudního řízení (posílení apelačního principu, nová úprava obchodního rejstříku). V případě potřeby je upravíme a principy v nich zavedené posílíme, zvážíme i úpravy formulářů pro zápisy do obchodních rejstříků, a pokud to bude potřeba, navrhneme jejich zjednodušení.

Vláda upraví justiční statistiky, aby více poskytovaly informace o reálné délce soudních řízení a umožnily přesnější srovnávání výkonnosti jednotlivých soudů.

Změnou kancelářského řádu přispějeme k zřízení justičních minitýmů, které povedou k odbřemenění soudců od administrativní činnosti.

Prosadíme větší transparentnost kárných řízení mj. tím, že budeme zveřejňovat anonymizovaná rozhodnutí kárných senátů na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti. Současně zvážíme možnost zavedení kárných tribunálů složených nejen ze soudců, ale i z odborníků z mimojustiční sféry.

Vláda zahájí diskusi o nové právní úpravě jmenování a odvolávání soudních funkcionářů tak, aby tato právní úprava respektovala názor Ústavního soudu ČR a současně umožňovala, v případech vymezených zákonem, efektivní odvolávání soudních funkcionářů.

Prosadíme větší spolupráci justičních institucí s právnickými fakultami nastavením pravidel pro stáže studentů na soudech a státních zastupitelstvích. Upravíme právní režim institutu nahlížení do spisu z vědeckých důvodů.

Vláda připraví právní úpravu institutu zadržovací detence, který umožní efektivní zajištění určitého typu nebezpečných pachatelů trestné činnosti, například sexuálních delikventů.

Budeme věnovat zvýšenou pozornost nové úpravě konkurzního práva, připravíme soudy na aplikaci této právní úpravy. Zřídíme insolvenční rejstřík.

Při přípravě vládních návrhů zákonů a podzákonných právních předpisů posílíme roli Legislativní rady vlády a jejích odborných grémií. Legislativní činnost bude vycházet z principu zdrženlivosti a omezení zásahů do svobody občanů pouze na nezbytnou míru. Již v počátečních fázích přípravy návrhů musí být respektovány požadavky na jednotu a provázanost právního řádu.

Vláda upraví svá legislativní pravidla tak, aby se k připravovaným návrhům zákonů mohla vyjadřovat i veřejnost. Za pomoci Legislativní rady vlády provedeme revizi platného práva.

Dokončíme práce na novém občanském a obchodním zákoníku a podrobíme tyto návrhy široké odborné diskusi. Zvážíme, zda je třeba nové úpravy občanského soudního řízení; pokud ano, zahájíme na ní legislativní práce s cílem zjednodušit tyto procesní předpisy. Vláda připraví nový trestní zákon. V souvislosti s tím zvážíme, zda provést zásadní novelu trestního řádu, či připravit nový trestní řád.

4. Zdravé veřejné finance, důchodový systém, zdravotnictví

Vláda zjistí přesný stav veřejných financí, zejména pravdivé a reálné údaje ve státním rozpočtu, a přestane používat účetní triky, aby vylepšila rozpočtovou bilanci státu. Na základě provedené analýzy připraví návrh reformy veřejných financí. Jejími hlavními cíli budou: snížení nezaměstnanosti, podpora podnikání a hospodářského růstu v dlouhodobé perspektivě, stabilizace veřejných financí a postupné snižování deficitu veřejných rozpočtů tak, aby v dlouhodobém výhledu bylo možné připravit vyrovnaný státní rozpočet.

Připravovaný návrh reformy veřejných financí bude postaven na těchto principech: snížení celkové daňové a odvodové zátěže pro všechny občany, živnostníky a podniky, uplatnění zásady jediné sazby daní (u DPH s výjimkami), zjednodušení a racionalizace daňového, sociálního, důchodového a zdravotního systému s cílem snížit náklady na jejich správu a omezit byrokracii.

Vláda navrhne zavedení jednotné sazby daně z příjmu u fyzických i právnických osob a zvýhodní rodiny s dětmi a nízkopříjmové skupiny obyvatel. Zvážíme možnost ročních daňových prázdnin pro živnostníky. Pro malé a střední podniky s obratem do 15 mil. Kč vláda navrhne možnost zrychleného odepisování. Zachováme daňovou podporu do vědy a výzkumu a zvážíme další daňovou podporu pro investice do ekologicky přínosných technologií. Navrhneme zrušení zdanění dividend a kapitálových výnosů.

Bude navržena jednotná sazba daně z přidané hodnoty ve stejné výši jako u daní z příjmu. Z této jednotné sazby budou následující výjimky:
1. pekárenské výrobky, obiloviny

2. chléb
3. pšeničná mouka
4. rýže
5. maso
6. ryby
7. vejce
8. mléko čerstvé i trvanlivé
9. oleje a tuky
10. máslo
11. jedlé oleje
12. ovoce
13. zelenina
14. minerální vody
15. ubytovací služby
16. protetické pomůcky
17. hromadná osobní doprava
18. knihy, brožury, noviny a časopisy, ve kterých reklama nepřesahuje 50 %
19. sportovní služby
20. kulturní služby
21. dřevěné a rostlinné ekobrikety, pelety, štěpka a palivové dříví
22. technologická zařízení pro lokální výrobu tepelné energie z obnovitelných zdrojů

Dnešní plnění osvobozená od DPH zůstávají beze změn (např. sociální a zdravotní služby). V případě, že se u některých položek nepodaří vyjednat u Evropské komise výjimky s nulovou sazbou, budou zařazeny do snížené sazby, jejíž výše bude dodatečně stanovena, přičemž výše této snížené sazby se bude postupně sbližovat se sazbou základní.

Rozšíříme osvobození od daně dědické i na osoby zařazené ve II. skupině. Daň darovací zachováme ve stávající podobě. U daně z převodu nemovitostí navrhneme sazbu ve výši 1 % a předložíme návrh na zrušení principu ručení kupujícího za daňový závazek prodávajícího a zároveň se pokusíme změnit osobu poplatníka na nabyvatele.

Osvobodíme od daně z nemovitostí pozemky, které jsou součástí zemědělského půdního fondu, s výjimkou zahrad. Vláda bude obcím kompenzovat výpadek daňových příjmů úpravou zákona o rozpočtovém určení daní.

Vláda připraví nutné legislativní návrhy, aby od 1. 1. 2008 mohla být v souladu s požadavky Evropské unie a závazkem České republiky zavedena ekologická daň na energie. Sazby této daně nebudou nižší než sazby stanovené EU. Zároveň budeme prosazovat příslušné sociální kompenzace v důsledku zavedení těchto ekologických daní. Spotřební daně na energie spravované finančními či celními úřady budou v nezbytné míře zohledňovat negativní dopady na životní prostředí při zachování jednoduchosti a spravovatelnosti těchto nových spotřebních daní. Ekologická daňová reforma nepovede ke zvýšení celkové daňové zátěže.

Pojistné na veřejné zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti budou v plné výši uváděny na výplatní pásce zaměstnance. Pojistné na zdravotní pojištění zachováme ve stejné výši jako dnes. Odvod na sociální pojištění snížíme. U odvodů na sociální a zdravotní pojištění stanovíme strop a budeme je vybírat na finančních úřadech spolu s daní z příjmu.

Legislativní návrhy důchodové reformy budou vycházet z širokého konsenzu demokratických politických sil v Poslanecké sněmovně, jehož již bylo dosaženo v minulém volebním období. Změny v důchodovém systému se uskuteční na základě následujících principů: zachování mezigenerační solidarity, zvýšení individuální odpovědnosti, podpora rodin s dětmi a zajištění dlouhodobé finanční rovnováhy celého systému.

Navrhneme snížení výše pojistného na sociální zabezpečení, ale i nadále ponecháme rozhodující roli solidárnímu, státem vyplácenému důchodu financovanému z průběžného systému. Tento systém doplníme, aby zesílil motivaci k vytváření individuálních zdrojů na stáří. V zájmu zvýšení úrovně důchodu zvýšíme státní podporu na dobrovolné důchodové připojištění a životní pojištění. V důchodovém systému chceme zvýhodnit rodiny s dětmi, a to buď formou tzv. bonusu za vychované děti, nebo snížením sociálního odvodu v závislosti na počtu dětí.

Stabilizace systému zdravotní péče a jeho postupná reforma založená na principu zachování solidarity je programovou prioritou této vlády. Zásadním pilířem financování zdravotnictví bude nadále rozvoj systému veřejného zdravotního pojištění s posílenou autonomií a konkurencí zdravotních pojišťoven. Činnost Ministerstva zdravotnictví bude zefektivněna a zaměřena na zásadní úkoly v oblasti legislativní a regulační a ochranu zdraví veřejnosti.

Pro zajištění stability systému, dostupnosti zdravotní péče a rovnosti poskytovatelů vláda navrhne odložení účinnosti zákona o „neziskových zdravotnických zařízeních“ a nahrazení jeho sporných ustanovení zákonem o neziskové organizaci obecného typu, použitelné rovněž ve zdravotnictví. Bude posílena rovná soutěž zdravotnických zařízení s důrazem na dostupnost a kvalitu poskytované péče, bez ohledu na vlastnictví a právní formu zařízení.

Vláda zavede efektivní a transparentní proces stanovování maximálních cen a úhrad léků a zdravotnických prostředků z veřejného zdravotního pojištění. Zároveň bude definovat nepřekročitelný roční limit spoluúčasti na léky i zdravotní péči, který ochrání těžce i dlouhodobě nemocné před nadměrnou finanční zátěží.

Zákonem bude upřesněna role Zdravotnické záchranné služby v Integrovaném záchranném systému ČR a bude zaveden jednotný způsob jejího financování. Ministerstvo zdravotnictví se zasadí o zásadní navýšení peněz ze strukturálních fondů Evropské unie určených pro oblast zdravotnictví.

Pro bezprostřední stabilizaci systému vláda navrhne soubor zákonů vedoucích k transformaci zdravotních pojišťoven s cílem zvýšit transparentnost jejich hospodaření a zodpovědnost za dostupnost zdravotní péče. Současně zřídíme nezávislého regulátora dohlížejícího nad finančním zdravím zdravotních pojišťoven a zajištěním dostupnosti zdravotní péče. Pod správou zdravotních pojišťoven budou propojeny systémy zdravotního a nemocenského pojištění.

Posílíme postavení pacienta ve zdravotním systému na principu skutečné solidarity a zodpovědnosti. Občané budou mít prostřednictvím osobních účtů přehled a kontrolu nad svými penězi určenými na zdravotní péči a budou motivování k prevenci, zdravému životnímu stylu a zodpovědné spotřebě péče.

Zásadním opatřením bude vymezení standardního nároku na zdravotní péči garantovanou veřejným zdravotním pojištěním na základě čl. 31 Listiny. Na základě vlastního svobodného výběru bude možné sjednání i jiného než standardního rozsahu pojištění, včetně pojistných produktů s vyšší spoluúčastí, a zavedení zdravotního spoření s podporou státu. Vytvoříme možnost oficiálně si připlatit na nadstandardní péči nebo uzavřít na tuto péči připojištění.

Bude podpořena úloha prevence v systému zdravotního zabezpečení a podniknuty kroky ke zlepšení ochrany spotřebitele a zdraví veřejnosti. Prioritou je ochrana dětí a mládeže před negativními účinky kouření a dalších závislostí. Cílem reformních kroků je vytvoření pružného a efektivního systému zdravotních služeb zaměřených na potřeby občanů.

5. Moderní ekonomika a energetika, nová pracovní místa

Vláda si je vědoma nezastupitelné role zdravé tržní ekonomiky pro celkový rozvoj společnosti, vytváření pracovních míst a zvyšování životní úrovně občanů. Zároveň silně vnímá globální změny, ke kterým dochází na světových trzích, a je si vědoma nutnosti adekvátně reagovat směrem k vyšší míře pružnosti, významu vzdělání a orientaci na špičkové technologie.

Vláda výrazně podpoří malé a střední podnikání, které je zdrojem pracovních míst zejména na venkově; vláda jeho podporu považuje za svůj prioritní cíl. K tomu využije ve vyšší míře než dosud mimorozpočtové zdroje (fondy EU, soukromý, bankovní a rizikový kapitál).

Zavedeme motivační systém adresné sociální podpory založený na přirozeném požadavku, že pracovat se musí vyplatit. Zvýšíme mobilitu pracovní síly prosazením funkčního trhu s byty a zkvalitněním dopravního systému.

Prosadíme zpružnění pracovního trhu a přijmeme opatření na podporu zaměstnávání zdravotně a sociálně znevýhodněných občanů. Zavedeme speciální stimulační programy podpory strukturálně postižených regionů s důrazem na řešení nezaměstnanosti.

Systém výplat sociálních dávek propojíme s vyplácením podpory v nezaměstnanosti.

Vyhodnotíme funkčnost systému ochrany před hmotnou nouzí a následně chceme provést jeho reformu tak, aby směřoval ke zvýhodnění všech aktivit směřujících k přijetí práce.

Chceme položit základ systému aktivačních bonusů. Za aktivitu v době nezaměstnanosti by byly nezaměstnanému vypláceny k jeho sociálním příjmům zvláštní aktivační bonusy. Ty obdrží, bude-li se účastnit rekvalifikace nebo zvyšování kvalifikace. Další bonus by obdržel, pokud se zapojí do veřejných prací organizovaných obcemi, městy či kraji.

Nástroje aktivní politiky zaměstnanosti dostanou jasná a srozumitelná pravidla a budou směřovat přímo k těm, kdo jsou na trhu práce znevýhodněni. Podpora bude určena např. pro zdravotně postižené, pro zaměstnance dojíždějící do zaměstnání z místa s vysokou nezaměstnaností, na rekvalifikaci lidí, jejichž profese není uplatnitelná na pracovním trhu, atd. Výrazně rozšíříme nabídku veřejně prospěšných míst pro úklid veřejných prostranství a krajiny.

Zamezíme zneužívání sociálních dávek. Lidé, kteří dlouhodobě a soustavně odmítají přijmout nabízenou práci, účast v rekvalifikačních kurzech nebo v programu veřejných prací, obdrží místo finančních částek platbu služeb v podobě poukázek a kuponů jako zajištění existenčního minima. Stejný princip bude použit i pro rodiny, které neposílají své děti do školy.

Vláda provede audit legislativy regulující jednotlivé podnikatelské činnosti s cílem odstranit zbytečné byrokratické překážky v podnikání. Důsledně budeme požadovat, aby součástí předkládaných právních norem byla i analýza jejich dopadů na podnikatelské prostředí. Urychleně navrhneme změny zjednodušující živnostenské i ostatní formy podnikání. Vláda prosadí odklad platnosti zákona o registračních pokladnách a zasadí se o zajištění funkčnosti systému centrálních registračních míst.

Vláda bude pokračovat v privatizaci majetkových účastí státu v obchodních společnostech a přijme opatření k efektivnímu řešení problémů tzv. zbytkových státních podniků, zejména urychlí jejich likvidaci. Vláda se zaměří na čerpání fondů EU v hospodářských resortech, prioritně na financování infrastruktury. Zjednodušíme systém a podmínky čerpání těchto zdrojů.

Budeme usilovat o zvýšení konkurenčního prostředí v síťových odvětvích. Za tím účelem vláda provede revizi legislativy a pravomocí příslušných regulačních úřadů. Vláda bude usilovat o energetickou bezpečnost státu a provede analýzu potřebnosti dalších elektroenergetických zdrojů s důrazem na nejmodernější technologie zajišťující vysokou efektivnost využití zdrojů a ochranu životního prostředí. Vláda bude posilovat energetickou přenosovou soustavu jako klíčový prvek energetické bezpečnosti a podporovat výzkum a vývoj alternativních energetických zdrojů a úspor energií.

Budeme podporovat výrobu elektřiny a tepelné energie z obnovitelných zdrojů energie a energetické úspory na straně výroby i spotřeby. Vytvoříme právní a ekonomické prostředí pro využívání alternativních paliv v dopravě, resp. snižování závislosti dopravy na ropě. Zachováme územní limity těžby hnědého uhlí a nebudeme prosazovat výstavbu nových jaderných bloků.

Vláda bude plně respektovat závazky předchozích vlád vůči investorům, kteří již získali investiční pobídky. Přesto provedeme revizi systému investičních pobídek a selektivních dotačních programů. Důraz bude kladen na nastavení rovných podmínek pro domácí a zahraniční podnikatele a na podporu revitalizace starých průmyslových objektů (brownfields) a projektů s vysokým stupněm přidané hodnoty. Vláda připraví konkrétní program odstraňování ekologických zátěží z hornické činnosti.

Zajistíme transparentnost veřejných zakázek. Kde to bude vhodné, budeme prosazovat systém internetových aukcí. Vláda přijme speciální stimulační programy podpory strukturálně postižených regionů (severozápad Čech a Moravskoslezský kraj) s důrazem na řešení nezaměstnanosti. Vláda výrazně podpoří výstavbu dopravní infrastruktury, jejíž zanedbanost je úzkým hrdlem dalšího rozvoje národního hospodářství.

Vláda se prioritně se zaměří na zlepšení propojenosti mezi výzkumem a praxí. Nastartuje ekonomická opatření pro zvýšení motivace výzkumné a podnikatelské sféry k vzájemné spolupráci.

6. Kvalita života ve městě i na venkově

Jsme si vědomi významu zvyšování kvality životních podmínek pro občany České republiky. Proto svou pozornost zaměříme do oblastí venkova, bydlení, dopravy, životního prostředí a zemědělství.

Prioritou vlády bude harmonický rozvoj regionů s využitím finančních prostředků Evropské unie. Do konce roku 2006 vláda ukončí vyjednávání o struktuře operačních programů, v rámci kterých budou čerpány finančních prostředky Evropské unie alokované pro Českou republiku na léta 2007–2013. Vláda zjednoduší stávající administrativní systém, který doposud zatěžuje žadatele a je jednou z příčin současného pomalého čerpání. Zvýšit a významně urychlit čerpání současných finančních prostředků Evropské unie považuje vláda za jednu ze svých zásadních priorit.

Vláda bude pokračovat v politice podpory bydlení ve městě i na venkově. Nezastaví proces deregulace nájemního bydlení a bude usilovat o dosažení rovnoprávného vztahu mezi pronajímateli a nájemci. Jednou z důležitých priorit vlády bude zlepšení současného stavu panelových sídlišť s využitím finančních prostředků Evropské unie. Vláda zabezpečí plynulé a srozumitelné uvedení soustavy nových stavebních předpisů do praxe, řádné fungování a vstřícnost příslušných orgánů veřejné správy na všech jejích úrovních.

Vláda urychlí budování dálniční sítě, sítě rychlostních komunikací a modernizaci železniční sítě. Připravíme program urychlené obnovy a modernizace nevyhovujících komunikací 1. třídy. Vláda zvýší výdaje na výstavbu dopravní infrastruktury postupně až na 100 mld. Kč ročně – díky tomu urychlíme výstavbu páteřní sítě TEN a zajistíme dostatečné prostředky na systémovou údržbu dopravní infrastruktury. Zkvalitníme výběr a přípravu projektů rozvoje dopravní infrastruktury pro maximální a plynulé čerpání z fondů Evropské unie.

Provedeme reformu Českých drah a zpoplatnění dopravní infrastruktury tak, aby se železniční doprava stala konkurenceschopnou alternativou silniční kamionové dopravy. Podpoříme vyšší konkurenci železnice zahájením restrukturalizace systému ČD – SŽDC a vytvořením specializovaných dopravních společností z Českých drah. Vláda umožní vstup soukromých investic na železnici. Provedeme důkladný audit hospodaření Českých drah i finančních toků mezi ČD a SŽDC z hlediska hospodárnosti a dodržování zásady vzájemné nezávislosti dopravní činnosti a správy a provozu traťové sítě (managementu infrastruktury).

Vláda zlepší plánování a realizaci projektů rozvoje dopravní infrastruktury. Zahájíme i reformu struktury institucí a firem zajišťujících výstavbu a rekonstrukci dopravních sítí (Státní fond dopravní infrastruktury, Ředitelství silnic a dálnic, Správa železniční dopravní cesty). Vytvoříme fungující systém spolupráce Ministerstva dopravy s kraji na dopravních koncepcích a propojení systémů veřejné dopravy.

Vláda nastaví funkční a odůvodněné sazby mýtného a přiměřené úhrady za použití železniční dopravní cesty (první krok harmonizace podmínek mezi silniční a železniční dopravou). Zajistíme rozvoj inteligentních dopravních systémů pro zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a podpoříme aktivní účast České republiky v projektu družicového navigačního systému Galileo.

Provedeme revizi nákladů výstavby dopravní infrastruktury s cílem zvýšit efektivitu vynakládaných finančních prostředků. Vláda předloží novelu zákona o provozu na pozemních komunikacích s cílem regulovat celoročně víkendový provoz kamionů tak, aby byly minimalizovány negativní dopady kamionové dopravy na nehodovost, emise znečišťujících látek, hluk a zdravotní stav obyvatelstva. Vláda přihlédne ke specifiku víkendových pohybů obyvatelstva a omezí provoz kamionů v pátek odpoledne, v sobotu dopoledne a po většinu neděle a svátků. Budeme usilovat o zvýšení bezpečnosti silniční dopravy a provedeme vyhodnocení nového zákona o silničním provozu. Navrhneme jeho novelizaci ve prospěch účastníků silničního provozu s cílem posilovat zejména prevenci a osvětu bezpečnosti v silniční dopravě s využitím programu BESIP.

Vláda podpoří rozvoj veřejné dopravy a její stabilizaci. Vláda určí další postup při přípravě kolejové dopravy na pražské mezinárodní letiště. Připravíme systémové řešení veřejné dopravy zákonem o veřejné dopravě s cílem zvýšit její efektivitu a kvalitu služeb. V rozpočtu pro rok 2007 navýšíme prostředky pro urychlení obnovy vozového parku v linkové, městské hromadné i železniční dopravě.

Budeme usilovat o vyvážený rozvoj venkova s cílem podpory zaměstnanosti a podnikání, zejména s využitím evropských fondů. Vláda využije plně svých možností k podpoře života mladých lidí na venkově a využije finanční nástroje k urychlení generační výměny v zemědělství.

Vláda bude dbát o rozvoj a modernizaci zemědělství při produkci zemědělských produktů a kvalitních a bezpečných potravin. Podpora zemědělství bude cílena tak, aby respektovala zájmy spotřebitelů a požadavky veřejnosti na kvalitní život ve zdravém životním prostředí na venkově. Vláda vypracuje vlastní strategii rozvoje venkova založenou na principu vyváženosti mezi ekonomickým, ekologickým a sociálním přístupem. Část odpovědnosti za využití finančních prostředků převede přímo do regionů.

Vláda bude usilovat o co nejúčelnější čerpání všech dostupných nástrojů, které je možné na společném trhu EU využít. Jde zejména o finanční prostředky Programu rozvoje venkova na období let 2007–2013 a přímé platby v plném možném rozsahu národního spolufinancování. Budeme usilovat o zjednodušení pravidel a usnadnění přístupu k finančním prostředkům pro malé a střední podnikatele ve venkovském prostoru. Zaměříme se rovněž na ozdravování chovů hospodářských zvířat, péči o jejich pohodu a využití nepotravinářské zemědělské produkce. Vláda bude usilovat o zvýšení stupně krytí dovozu agrárních produktů vývozem.

Bude zahájena veřejná diskuse se všemi partnery nad možnými prioritními tématy v oblasti zemědělství, ochrany spotřebitele a rozvoje venkova jako součást přípravy na české předsednictví EU.

Vláda urychlí vyjasnění vlastnických vztahů k půdě dokončením restitucí a nastolením stavu, kdy zemědělci budou hospodařit na vlastní nebo smluvně pronajaté půdě. Zasadí se o posílení důvěryhodnosti katastru nemovitostí. Zásadně urychlí proces pozemkových úprav a zabezpečí realizaci protipovodňových programů. Bude prosazovat zvýšení protierozní a protipovodňové stability území především prostřednictvím preventivních opatření a staveb ve veřejném zájmu. Vláda zajistí racionální postup při správě půdy ve vlastnictví státu.

Lesy jsou národním bohatstvím, nenahraditelnou součástí životního prostředí a významným obnovitelným zdrojem suroviny. Vláda bude podporovat rozvoj víceúčelového lesního hospodářství, které přináší ekonomické, environmentální, sociální a kulturní užitky. Zvýšená pozornost bude soustředěna na zlepšování zdravotního stavu lesů, stabilizaci jejich správy a odpovídajícího hospodářského využití, které přispěje k zaměstnanosti venkova.

Péče o vodu jako nenahraditelný zdroj pro život a rozvoj společnosti, její funkce v krajině i důsledkyextrémních hydrologických jevů bude patřit k prioritám vlády. Proto bude projednána koncepce státu v oblasti vod v souladu s principy politiky EU. Jejími hlavními cíli bude naplnit závazky České republiky k EU a rovněž zajistit finanční zdroje pro zkvalitnění protipovodňových opatření, která sníží počet ohrožených obyvatel a omezí rozsah povodňových škod. Vláda bude usilovat o vytvoření transparentních podmínek a pravidel při poskytování podpor na náhradu škod způsobených přírodními pohromami nebo jinými mimořádnými událostmi.

Vláda provede nezbytný procesní a věcný audit na Ministerstvu zemědělství a všech institucích v resortu zemědělství s cílem napřímit a zjednodušit celkovou administrativu, zejména však administrativu evropských fondů. Vláda společně s profesními organizacemi vypracuje efektivní reformu poradenského systému v zemědělství, lesnictví, rybářství a rozvoji venkova.

Dokončíme audit environmentální legislativy s cílem jejího sjednocení, zjednodušení a decentralizace prvoinstančního rozhodování. V této souvislosti by měl v budoucnu sehrát klíčovou úlohu Kodex práva životního prostředí, jehož kvalitnímu zpracování budeme věnovat zvýšenou pozornost. Zajistíme systematické hodnocení dopadů nové legislativy (RIA) a efektivní využití investic do ochrany životního prostředí, zejména sladění financování z fondů EU, veřejných prostředků a soukromých zdrojů. V oblasti klimatických změn budeme respektovat závazky vyplývající z Kjótského protokolu a využívat principy evropského obchodování s emisemi.

Zachováme stávající úroveň účasti veřejnosti na rozhodování v oblasti životního prostředí s tím, že rozhodovací procesy budou zpřesněny tak, aby nedocházelo k neopodstatněným průtahům v řízení. Zvýšíme úroveň ochrany spotřebitele.